Koszyk 0 0,00 PLN

§1
Definicje

Regulamin – aktualny Regulamin Sklepu internetowego dlaKatolika.pl opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego prowadzonej pod adresem www.dlakatolika.pl
Sprzedający – Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 959 126 23 56, Regon 181111911, tel. 502 434 891, e-mail: sklep@dlakatolika.pl
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną
Konsument – Klient dokonujący zakupu Towarów w celu nie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową
Odbiorca hurtowy – Klient dokonujący zakupu Towarów obejmujących zwykle dużą ilość poszczególnych jednostek w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową np. sklep, Parafia
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w swoim portalu internetowym pod adresem www.dlakatolika.pl
Towar – produkt sprzedawany za pośrednictwem Sklepu
Umowa zakupu Towaru – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pomocą środka porozumiewania się na odległość zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sklep Zamówienia Klienta
Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu, w tym Klient
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na odległość wskazanych przez Klienta Towarów. 

§2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem internetowego Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.dlakatolika.pl, a także zasady korzystania ze Sklepu, sposoby dostawy, płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowa zakupu Towaru oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep jest prowadzony przez Sprzedającego.
 3. Regulamin dostępny jest w Sklepie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając złożenie Zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie - poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania Zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do:
  1. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,
  2. przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu ze Sklepu, w tym regulacji dotyczących praw autorskich,
  3. korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,
  4. dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu, jak i zachowania w poufności hasła dostępu i loginu do swojego konta w Sklepie.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.
 8. Wszystkie informacje, wzory Towarów, zdjęcia Towarów oraz ich nazwy są chronione prawami autorskimi zgodnie z art. 17 ustawy z 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a także mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

§3
Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych przez Sklep Towarów, składania Zamówień, zakładania i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie oraz otrzymywania informacji o zapowiedziach i nowościach oraz promocjach i wyprzedażach niezbędny jest dostęp do Internetu oraz komputer lub urządzenie mobilne o następujących minimalnych parametrach technicznych:

Minimalne wymagania:

 1. komputer z procesorem 1.0 GHz
 2. 1024 MB pamięci operacyjnej RAM
 3. około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 4. karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
 5. dostęp do Internetu
 6. najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

Zalecane wymagania:

 1. komputer z procesorem 2.0 GHz lub szybszym
 2. 2048 MB pamięci operacyjnej RAM lub więcej
 3. około 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 4. karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
 5. dostęp do Internetu
 6. najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

Wymagania systemowe:

 1. system operacyjny Microsoft Windows (Vista/7/8/8.1)
 2. środowisko Microsoft .NET Framework 4.5 lub nowszy
 1. Witryna internetowa Serwisu przygotowana jest w technologii Responsie Web Design (RWD) co oznacza, że automatycznie dostosowuje rozdzielczość do urządzenia, na którym jest wyświetlana.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i / lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Klientem a Licencjodawcą.

§ 4
Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Klientów:
  1. udostępnienie Klientowi indywidualnego konta w Sklepie, pozwalającego na korzystanie z usług Sklepu oraz dokonywanie zakupu Towarów;
  2. umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zakupu Towarów;
  3. otrzymywanie przez Klienta, za jego zgodą, bezpłatnych informacji o zapowiedziach i nowościach oraz promocjach i wyprzedażach (dostarczanie newsletteru).
 2. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych oraz potwierdzenia woli utworzenia konta Klienta poprzez kliknięcie „UTWÓRZ KONTO”. Przed zarejestrowaniem konta Klienta, Klient powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient w każdym czasie oraz bez podawania przyczyn może usunąć konto Klienta ze Sklepu. Poprzez usunięcie konta Klienta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Klientowi indywidualnego konta Klienta w Sklepie. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać email na adres sklep@dlakatolika.pl z żądaniem usunięcia konta.
 3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi dotyczącej dostarczania newsletteru na podany przez Klienta adres e-mail Klient zobligowany jest do wyrażenia zgody na otrzymywanie newsletteru poprzez zaznaczenie właściwego pola. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z tej usługi Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newsletteru, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie składane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, które widoczne jest w procesie zapisu do newsletteru. Klient w każdym czasie oraz bez podawania przyczyn może rozwiązać umowę dostarczania newsletteru wybierając jedną z poniższych możliwości:
  1. wysyłając e-mail na adres sklep@dlakatolika.pl z żądaniem zaprzestania dostarczania newsletteru
  2. klikając na link, który znajduje się w każdym otrzymanym newsletterze,
  3. wciskając w swoim koncie Klienta przycisk „WYPISZ Z NEWSLETTERA”.

§5
Przyjmowanie i realizacja Zamówienia Towarów

 1. Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru.
 2. Zamówienia Towarów można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 3. Do składania Zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany poprzez kliknięcie „DODAJ DO KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie:
  1. logując się do indywidualnego konta - po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się na koncie z wykorzystaniem właściwego loginu i hasła lub
  2. bez konieczności rejestracji konta, a jedynie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie, pod warunkiem akceptacji Regulaminu (Opcja nie dotyczy Odbiorców hurtowych – dla nich konieczna jest rejestracja indywidualnego konta) oraz następnie wybierając przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 5. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową zakupu Towaru.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz Towarów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt i czas dostawy.
 7. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towarów, Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony e-mailem  lub w inny dostępny sposób o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.
 8. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji Zamówienia wraz ze zwrotem zapłaty za Towary niedostępne w przypadku uiszczenia zapłaty za Towar, jak również decyzji o wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia z uwagi na oczekiwanie na brakujący Towar, zamiany brakującego Towaru na inny lub anulowania całości Zamówienia.
 9. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedający obowiązany jest wydać Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy zakupu Towaru, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedającego Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedający zwróci wtedy całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli w związku z realizacją Zamówienia została dokonana wpłata.
 10. Sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia.

§6
Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych Towarów doliczany będzie koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 2. Cena podana przy każdym Towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, za wyjątkiem Odbiorców hurtowych posiadających indywidualne warunki handlowe.
 3. Odbiorcy hurtowemu przysługiwać będzie rabat określony w uzgodnionych z nim indywidualnych warunkach handlowych.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

§7
Formy płatności

 1. Płatności za zamówione Towary można dokonać w następujący sposób:
  1. płatność przy odbiorze, realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania Zamówienia – opcja możliwa jest wyłącznie w przypadku odbioru przesyłki w siedzibie Sprzedającego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 31,
  2. przelew bankowy, przelew elektroniczny PayU. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
  3. płatność za pobraniem, realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania Zamówienia – opcja możliwa jest wyłącznie w przypadku przesyłki kurierskiej.
 2. Płatność przelewem elektronicznym PayU dokonywana jest w trakcie składania Zamówienia. Po wybraniu PayU jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony PayU. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu.
 3. Płatność przelewem bankowym należy dokonać w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-mail z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

§8
Sposób dostawy i odbiór Towaru

 1. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odebranie przez Klienta osobiście w wybranym punkcie odbioru zgodnie z wyborem Klienta zawartym w formularzu zamówienia. Punkty, w których można odebrać towar osobiście podane są na stronie Punkty odbioru osobistego (https://www.dlakatolika.pl/punkty-odbioru,30).
  Przy odbiorze osobistym w innym punkcie niż siedziba Sprzedającego oraz dostawie za granicę nie ma możliwości wybrania opcji płatności przy odbiorze. Płatności należy dokonać z góry. Punkty inne niż siedziba Sprzedającego odpowiadają wyłącznie za wydanie Towaru i nie są stroną Umowa zakupu Towaru wiążącej strony.
 3. Klient przed złożeniem Zamówienia jest informowany o kosztach dostawy. Koszty i warunki dostawy określone są zakładce „Koszty wysyłki”. (https://www.dlakatolika.pl/prawo-do-odstapienia-od-umowy,19)
 4. Towar dostępny w magazynie wysyłany jest przeważnie w ciągu 1-2 dni roboczych od potwierdzenia złożenia Zamówienia. 
 5. Termin dostawy wynika z aktualnie obowiązującego regulaminu świadczenia usług pocztowych lub przewozowych danego operatora, z którego usług skorzystał Klient.
 6. Razem z przesyłką Klient otrzyma dokument zakupu - paragon lub faktura VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.
 7. Zaleca się, aby przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej Klient sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

§9
Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
 2. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamowany Towar wraz z pismem szczegółowo określającym jego wadę oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego - Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć. Sklep udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji (wstawić hiperłącze), który nie jest wiążący dla Klienta.
 5. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, o ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru, Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie danego Towaru. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji z tytułu gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnym. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 7. W przypadku reklamacji złożonej z tytułu gwarancji termin rozpatrzenia reklamacji wynika z warunków karty gwarancyjnej.
 8. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub dystrybutora we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, należy składać w formie elektronicznej na adres sklep@dlakatolika.pl lub pisemnie na adres Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny reklamującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych   powiatowych    (miejskich)    rzeczników   konsumentów, organizacji społecznych, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  4. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 3. Powyższe nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego w postępowaniu sądowym.

§11
Odstąpienie od Umowy zakupu Towaru

 1. Konsument, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), który zawarł Umowę zakupu Towaru na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zakupu Towaru zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w stosunku do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  3. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. będących dziennikami, periodykami lub czasopismami.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia upoważniona przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (tj. dnia doręczenia rzeczy),
  2. w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które zostały doręczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (tj. od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części).
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zakupu Towaru, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres: Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@dlakatolika.pl Sklep udostępnia Konsumentowi wzór Formularza odstąpienia (https://www.dlakatolika.pl/prawo-do-odstapienia-od-umowy,19) od Umowy zakupu Towaru, który nie jest wiążący dla Konsumenta.
 5. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy zakupu Towaru pocztą elektroniczną.
 6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy zakupu Towaru, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy zakupu Towaru przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zakupu Towaru Sklep zawraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zakupiony Towar należy odesłać na adres: Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31 lub zwrócić osobiście do punktu odbioru: Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od Umowy zakupu Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 12
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych na stronie www.dlakatolika.pl jest Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak (35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31) wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 959 126 23 56, Regon 181111911.
 2. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować telefonicznie: 502 434 891, e-mail: sklep@dlakatolika.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. założenia konta w sklepie internetowym www.dlakatolika.pl  przez okres prowadzenia konta Użytkownika, aż do momentu likwidacji konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. umożliwienia dokonywanie zakupów w tym Sklepie –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości –  przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;;
  4. wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi usług świadczonych przez administratora oraz Towarów aż do cofnięcia zgody przez Użytkownika –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta, biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, firmom kurierskim.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku gdy jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
 9. W Sklepie wykorzystane są pliki typu Cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym Użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Sklepu do preferencji Użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w Sklepie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora  oraz plików Cookies dostępne są na stronie internetowej w Polityce Prywatności. (https://www.dlakatolika.pl/polityka-prywatnosci,18)


§13
Przepisy końcowe

 1. Umowa zakupu Towaru zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym na podstawie przepisów prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce  zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)umow, a także inne właściwe przepisy prawa.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta pod adresem www.dlakatolika.pl
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Sprzedawca poinformuje Klientów o każdorazowej zmianie Regulaminu nie później niż na 7 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej zarejestrowanym Klientom, zawierającej odnośnik do zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na wprowadzane przez Sprzedającego zmiany w Regulaminie może on zrezygnować z konta Klienta w Sklepie przesyłając Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, którzy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie zażądali usunięcia konta Klienta. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.).

Data aktualizacji: 2022-07-21 14:35:00

DO GÓRY
© Comarch SA 2023. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®