§1
Definicje

Regulamin – aktualny Regulamin Sklepu internetowego dlaKatolika.pl opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego prowadzonej pod adresem www.dlakatolika.pl
Sprzedający – Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 959 126 23 56, Regon 181111911, tel. 502 434 891, e-mail: sklep@dlakatolika.pl
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną
Konsument – Klient dokonujący zakupu Towarów w celu nie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową
Odbiorca hurtowy – Klient dokonujący zakupu Towarów obejmujących zwykle dużą ilość poszczególnych jednostek w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową np. Sklep, Parafia
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w swoim portalu internetowym pod adresem www.dlakatolika.pl
Towar – produkt sprzedawany za pośrednictwem Sklepu
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedającym drogą elektroniczną Umowy zakupu Towaru
Umowa zakupu Towaru – umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sklep Zamówienia Klienta.

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem internetowego Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.dlakatolika.pl (dalej Sklep), a także zasady korzystania ze Sklepu, sposoby dostawy, płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowa zakupu Towaru oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Sklep jest prowadzony przez Sprzedającego.
3. Regulamin dostępny jest w Sklepie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
5. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając złożenie Zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie - poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania Zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
6. Klient zobowiązuje się do:
a) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,
b) przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu ze Sklepu, w tym regulacji dotyczących praw autorskich,
c) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,
d) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu, jak i zachowania w poufności hasła dostępu i loginu do swojego konta w Sklepie,
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.
8. Wszystkie informacje, wzory Towarów, zdjęcia Towarów oraz ich nazwy są chronione prawami autorskimi zgodnie z art. 17 ustawy z 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a także mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

§3
Wymogi techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych przez Sklep Towarów, składania Zamówień, zakładania i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie oraz otrzymywania informacji o zapowiedziach i nowościach oraz promocjach i wyprzedażach niezbędny jest dostęp do Internetu oraz komputer lub urządzenie mobilne o następujących minimalnych parametrach technicznych:
Minimalne wymagania:

 1. komputer z procesorem 1.0 GHz
 2. 1024 MB pamięci operacyjnej RAM
 3. około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 4. karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
 5. dostęp do Internetu
 6. najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

Zalecane wymagania:

 1. komputer z procesorem 2.0 GHz lub szybszym
 2. 2048 MB pamięci operacyjnej RAM lub więcej
 3. około 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 4. karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
 5. dostęp do Internetu
 6. najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

Wymagania systemowe:

 1. system operacyjny Microsoft Windows (Vista/7/8/8.1)
 2. środowisko Microsoft .NET Framework 4.5 lub nowszy

2. Witryna internetowa Serwisu przygotowana jest w technologii Responsie Web Design (RWD) co oznacza, że automatycznie dostosowuje rozdzielczość do urządzenia, na którym jest wyświetlana.
3. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i / lub oprogramowania.
4. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Klientem a Licencjodawcą.

§ 4
Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Klientów:
a) udostępnienie Klientowi indywidualnego konta w Sklepie, pozwalającego na korzystanie z usług Sklepu oraz dokonywanie zakupu Towarów;
b) umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zakupu Towarów;
c) otrzymywanie przez Klienta, za jego zgodą, bezpłatnych informacji o zapowiedziach i nowościach oraz promocjach i wyprzedażach (dostarczanie newsletteru).
2. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych oraz potwierdzenia woli utworzenia konta poprzez kliknięcie „UTWÓRZ KONTO”. Przed
zarejestrowaniem konta, Klient powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient w każdym czasie oraz bez podawania przyczyn może usunąć konto ze Sklepu. Poprzez usunięcie konta Klienta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Klientowi indywidualnego konta w Sklepie. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać email na adres sklep@dlakatolika.pl z żądaniem usunięcia konta.
3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi dotyczącej dostarczania newsletteru na podany przez Klienta adres e-mail Klient zobligowany jest do wyrażenia zgody na otrzymywanie newsletteru poprzez zaznaczenie właściwego pola. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z tej usługi Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newsletteru, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie składane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, które widoczne jest w procesie zapisu do newsletteru. Klient w każdym czasie oraz bez podawania przyczyn może rozwiązać umowę dostarczania newsletteru wybierając jedną z poniższych możliwości:
a) wysyłając e-mail na adres sklep@dlakatolika.pl z żądaniem zaprzestania dostarczania newsletteru
b) klikając na link, który znajduje się w każdym otrzymanym newsletterze,
c) wciskając na swoim profilu klienta przycisk „WYPISZ Z NEWSLETTERA”.

§5
Przyjmowanie i realizacja Zamówienia Towarów

1. Zamówienia Towarów można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
2. Do składania Zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Klient kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany poprzez kliknięcie „DODAJ DO KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie:
a) logując się do indywidualnego konta - po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się na koncie z wykorzystaniem właściwego loginu i hasła lub
b) bez konieczności rejestracji konta, a jedynie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie, pod warunkiem akceptacji Regulaminu Opcja nie dotyczy Odbiorców hurtowych – dla nich konieczna jest rejestracja indywidualnego konta
oraz następnie wybierając przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
4. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową zakupu Towaru.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz Towarów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt i czas dostawy.
6. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towarów, Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony e-mailem o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.
7. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji Zamówienia wraz ze zwrotem zapłaty za Towary niedostępne w przypadku uiszczenia zapłaty za Towar, jak również decyzji o wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia z uwagi na oczekiwanie na brakujący Towar, zamiany brakującego Towaru na inny lub anulowania całości Zamówienia.
8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedający obowiązany jest wydać Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy zakupu Towaru, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedającego Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedający zwróci wtedy całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli w związku z realizacją Zamówienia została dokonana wpłata.

§6
Ceny

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych Towarów doliczany będzie koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
2. Cena podana przy każdym Towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, za wyjątkiem Odbiorców hurtowych posiadających indywidualne warunki handlowe.
3. Odbiorcy hurtowemu przysługiwać będzie rabat określony w uzgodnionych z nim indywidualnych warunkach handlowych.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

§7
Formy płatności

1. Płatności za zamówione Towary można dokonać w następujący sposób:

 1. płatność przy odbiorze, realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania Zamówienia – opcja możliwa jest wyłącznie w przypadku odbioru przesyłki w siedzibie Sprzedającego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 31
 2. przelew bankowy, przelew elektroniczny PayU. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
 3. płatność za pobraniem, realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania Zamówienia – opcja możliwa jest wyłącznie w przypadku przesyłki kurierskiej.

2. Płatność przelewem elektronicznym PayU dokonywana jest w trakcie składania Zamówienia. Po wybraniu PayU jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony PayU. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu.
3. Płatność przelewem bankowym należy dokonać w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-mail z informacją o anulowaniu Zamówienia.
4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

§8
Sposób dostawy i odbiór Towaru

1. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub poprzez odebranie przez Klienta osobiście w wybranym punkcie odbioru, w urzędzie Poczty Polskiej oraz stacji paliw Orlen zgodnie z wyborem Klienta zawartym w formularzu zamówienia. Punkty, w których można odebrać towar osobiście podane są na stronie Punkty odbioru osobistego.
Przy odbiorze osobistym w innym punkcie niż siedziba sprzedającego nie ma możliwości wybrania opcji płatności przy odbiorze. Płatności należy dokonać z góry. Punkty te odpowiadają wyłącznie za wydanie Towaru i nie są stroną Umowa zakupu Towaru wiążącej strony.
3.Klient przed złożeniem Zamówienia jest informowany o kosztach dostawy. Koszty i warunki dostawy na terenie Polski określone są zakładce „Koszty wysyłki”. Koszty i warunki dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej ustalane są z klientem indywidualnie.
4. Towar dostępny w magazynie wysyłany jest przeważnie w ciągu 1-2 dni roboczych od potwierdzenia złożenia Zamówienia. 
5.Termin dostawy wynika z aktualnie obowiązującego regulaminu świadczenia usług pocztowych lub przewozowych danego operatora, z którego usług skorzystał Klient.
6. Razem z przesyłką Klient otrzyma dokument zakupu - paragon lub faktura VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.
7. Zaleca się, aby przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej Klient sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

§9
Reklamacje

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
2. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady Towaru. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. Reklamowany Towar wraz z pismem szczegółowo określającym jego wadę oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego - Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć. Sklep udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, który nie jest wiążący dla Klienta.
5. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru, Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
7. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie danego Towaru. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
8. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub dystrybutora we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, należy składać w formie elektronicznej na adres sklep@dlakatolika.pl lub pisemnie na adres Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny reklamującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych   powiatowych    (miejskich)    rzeczników   konsumentów, organizacji społecznych, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§11
Odstąpienie od Umowy zakupu Towaru

1. Konsument, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), który zawarł Umowę zakupu Towaru na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn.
2. Prawo odstąpienia od Umowy zakupu Towaru zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w stosunku do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Termin do odstąpienia od Umowy zakupu Towaru wygasa po upływie 14 dni:
a) od daty otrzymania przez Konsumenta zrealizowanego zamówienia ( wydania Towaru),
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zakupu Towaru, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres: Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@dlakatolika.pl Sklep udostępnia Konsumentowi wzór Formularza odstąpienia od Umowy zakupu Towaru, który nie jest wiążący dla Konsumenta.
5. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy zakupu Towaru pocztą elektroniczną.
6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy zakupu Towaru, wystarczy, aby Konsument wysłał informacje dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy zakupu Towaru przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zakupu Towaru Sklep zawraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
8. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zakupiony Towar należy odesłać na adres: Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31 lub zwrócić osobiście do punktu odbioru: Hurtownia Quo Vadis Łukasz Fiślak, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 31 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od Umowy zakupu Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
11. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 12
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedający.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep.
3. W przypadku podania danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych osobowych do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu, realizacją Umowy a także w celach marketingowych (otrzymywanie newsletteru za zgodną Klienta).
4. Dane Klienta udostępnione Sprzedającemu powinny być prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Nieprawidłowe lub niepełne dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację Zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
5. Sprzedający przetwarza dane Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Klientów.
6. Klient ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie za pośrednictwem e-mail lub listem poleconym na adres Sprzedającego.
7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Klient ma prawo cofnąć zgodę udzieloną Sprzedającemu w każdym czasie.

§13
Przepisy końcowe

1. Umowa zakupu Towaru zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym na podstawie przepisów prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim.
2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce  zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)umow, a także inne właściwe przepisy prawa.
5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta pod adresem www.dlakatolika.pl
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym Sprzedającego, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.dlakatolika.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obwiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.).
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2015 r.

Data aktualizacji: 2015-11-19 10:04:00

DO GÓRY
© Comarch SA 2018. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®